Home>Nieuws > Stoelmassage niet langer vrijgestelde arbovoorziening

Stoelmassage niet langer vrijgestelde arbovoorziening

Door een aanpassing in de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen vallen de stoelmassage en de cursus stoppen met roken niet meer onder de vrijstelling. De gerichte vrijstelling is alleen van toepassing op verplichte arbovoorzieningen. Met een wijziging van de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011 per 1 januari 2022 is de vrijstelling aangescherpt. Eerst gold deze voor voorzieningen die voortvloeiden uit het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever, maar nu geldt de vrijstelling alleen voor verplichte arbovoorzieningen. Bovendien mag de werkgever geen eigen bijdrage van werknemers vragen.

Alleen verplichte arbovoorzieningen zijn gericht vrijgesteld
Wat zijn verplichte arbovoorzieningen? Deze hangen direct samen met de verplichtingen die de werkgever heeft op grond van de Arbowet, waardoor hij moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bij alle aspecten die met het werk zijn verbonden. Denk bijvoorbeeld aan een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een voetenbankje voor beeldschermwerk, een beeldschermbril, laboratoriumjassen en veiligheidsschoenen.
Niet gericht vrijgesteld zijn voorzieningen die niet direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever, voor het bestrijden of voorkomen van veiligheids- of gezondheidsrisico’s die verbonden zijn met het werk. Voorbeelden zijn het generiek vergoeden of verstrekken van algemene gezondheidschecks en aan het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van gezonde maaltijden, een fiets, sportieve activiteiten en dergelijke. De gerichte vrijstelling geldt dus niet voor voorzieningen die de algemene gezondheid van de werknemer bevorderen.
 
Geen eigen bijdrage voor verplichte arbovoorzieningen
De Arbowet schrijft verder voor dat de kosten die zijn verbonden aan de naleving van de wettelijke regels niet voor rekening van werknemers mogen komen. Dit betekent dat de werkgever alle kosten van verplichte arbovoorzieningen voor zijn rekening moet nemen en de gerichte vrijstelling alleen van toepassing kan zijn als geen sprake is van een eigen bijdrage van werknemers. Alleen als werkgever en werknemer een luxere, even veilige, uitvoering van dezelfde voorziening of upgrade van een arbovoorziening wensen (merkmontuur bij een computerbril of een duurdere stof op een bureaustoel), is dat mogelijk, maar geldt de gerichte vrijstelling niet voor de extra kosten die hiermee gepaard gaan. Voor deze extra kosten kan de werkgever een eigen bijdrage uit het nettoloon van de werknemer vragen, of ervoor kiezen dit loon aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte.
 
Cursus stoppen met roken en stoelmassage niet gericht vrijgesteld
In het verleden nam de Belastingdienst het standpunt in dat de cursus stoppen met roken en een stoelmassage onder de gerichte vrijstelling vielen. Door de recente aanpassing vallen deze voorzieningen niet langer onder de vrijstelling.
Voor zover deze voorzieningen op de werkplek worden aangeboden geldt hiervoor over het algemeen de nihilwaardering, aldus de toelichting
.

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets