Home>Over ons > Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Schaap & Van Dijk hecht veel waarde aan een goede klachtenregeling. Gemelde klachten worden zorgvuldig en vertrouwelijk door ons afgehandeld. Hiermee samenhangend zijn wij van mening dat ook medewerkers en personen van buiten de organisatie de mogelijkheid moeten hebben om zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde te stellen. Iemand die gebruik maakt van deze klokkenluidersregeling kan de melding anoniem neerleggen bij de vertrouwenspersoon van Schaap & van Dijk de heer H. van Dijk.
Klokkenluidersregeling Schaap & Van Dijk:
 
Reikwijdte
 
Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:
 • Handelingen die leiden tot strafbare feiten door ons kantoor of onze medewerkers;
 • Alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door ons kantoor of onze medewerkers;
 • Alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door ons kantoor of onze medewerkers;
 • (Dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
 • (Dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
 • Alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.
Procedure
 • Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon;
 • De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend per e-mail plaats;
 • De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 5 werkdagen aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn de melding in behandeling wordt genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk 10 dagen na de ontvangst van de melding;
 • Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon tevens één van de directieleden die niet betrokken zijn bij de melding met inachtneming van de vertrouwelijkheid;
 • De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na 10 werkdagen over de afhandeling van de melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder wordt geïnformeerd over de afwikkeling van de melding.
Vertrouwelijkheid
De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets