Home>Nieuws

Hoogtepunten Prinsjesdag - het "echte vuurwerk" volgt nog.

Het politieke hoogtepunt speelt zich weer af. Prinsjesdag en de algemene beschouwingen. Er zijn een groot aantal voorstellen gedeeld. Maar gezien het gevallen kabinet zullen vele politieke partijen hun "vuurwerk" nog afschieten komende tijd.

Geen zin om te lezen? Check de video (KvK)


Hieronder een aantal belangrijke voorstellen (die in werking treden): 

 • Afschrijvingsbeperking in de inkomstenbelasting voor gebouwen in eigen gebruik van 50% van de WOZ-waarde naar de WOZ-waarde (minder afschrijvingskosten mogelijk);
   
 • Verlaging van de mkb-winstvrijstelling van 14% naar 12,7%;
   
 • Aandelen in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en geld op een derdenrekening bij een notaris verhuizen in box 3 van ‘overige bezittingen’ naar ‘banktegoeden’ met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 ;
   
 • Defiscalisatie van onderlinge vorderingen en schulden in box 3, die in een gezamenlijke aangifte (partners en minderjarige kinderen) worden verwerkt. Ook voor dit voorstel geldt terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023.

 

Verder is er in hetBelastingplan 2024 het volgende voorgesteld:

 • Verhoging schijfgrens tweede schijf in de inkomstenbelasting (49,5%) van € 73.031 naar € 75.624;
   
 • Verhogingen heffingskortingen;
   
 • Afschaffing betalingskorting bij betaling voorlopige aanslag Inkomstenbelastging;
   
 • Tariefsverhoging box 3 van 32% naar 34%;
   
 • Geen indexatie van het heffingvrije vermogen van € 57.000;
   
 • Uitstel tot 2027 van invoering nieuwe box-3-stelsel naar werkelijk rendement;
   
 • Herstel onduidelijkheid bij fiscale partners door expliciet te vermelden dat het forfaitaire rendement moet worden berekend op basis van de waarde van de bezittingen en schulden van de partners tezamen;
   
 • Co-ouders komen vanaf 2024 beiden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) in aanmerking als het kind ten minste 156 dagen van het kalenderjaar in elk van beide huishoudens verblijft. Daarnaast wordt vanaf 2025 de verplichte inschrijving van het kind in de Basisregistratie Personen vervangen door een materiële eis;
   
 • Invoering progressief tarief box 2: eerste schijf met een tarief van 24,5% voor box-2-inkomsten tot € 67.000 (fiscale partners € 134.000) en daarboven een tarief van 31%;
   
 • De twee bestaande regelingen voor OV-abonnementen worden vervangen door één gerichte vrijstelling, ongeacht of de werkgever de OV-kaart vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt. Voorwaarde is dat de werknemer de OV-kaart ook (in welke mate dan ook) voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer) gebruikt;
   
 • Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,21 naar € 0,23 per km;
   
 • Afschaffing giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting;
   
 • Afschaffing van kwalificatie van niet-zakelijke giften aan een ANBI of SBBI als verkapte winstuitdeling aan de ab-houder;
   
 • Structurele verlaging Energie InesteringsAftrek (EIA) van 45,5% naar 40%;
   
 • Reparatie Wet excessief lenen bij emigratie en aanpassing verdeling maximumbedrag (€ 700.000) bij het einde van het fiscaal partnerschap;
   
 • Verruiming van de HerInvesteringsReserve (HIR) bij gedeeltelijke staking door overheidsingrijpen. Dit moet met name uitkomst bieden voor stoppende agrariërs;
   
 • De vaste voet in de bpm gaat vanaf 2025 met € 200 omhoog;
   
 • Verhoging van de accijnstarieven op alcoholhoudende producten en tabak.

 

LET OP: Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.


Bron:

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets