Home>Nieuws > Moet je bij te late aanzegging nieuw contract schade vergoeden als er geen schade is?

Moet je bij te late aanzegging nieuw contract schade vergoeden als er geen schade is?

Een tijdelijk contract loopt af en een nieuw contract wordt te laat verstuurd. Mondeling was al wel afgesproken dat dat nieuwe contract er zou komen. Een werknemer vordert schadevergoeding ondanks dat hij geen schade heeft. Wat nu?

Als een werknemer een tijdelijk contract heeft van zes maanden of langer, dan ben je als werkgever wettelijk verplicht om die werknemer uiterlijk één maand voor het einde van zijn contract schriftelijk te laten weten of je het contract wilt voortzetten of niet. ‘Aanzegging’ heet dat. Als je dat niet of niet op tijd doet, dan moet je inderdaad een vergoeding aan de werknemer betalen.

Dat is een vastgestelde vergoeding die betaald moet worden als de werknemer daar aanspraak op maakt. Oók als de werknemer geen schade of nadeel heeft van het feit dat hij niet of niet tijdig schriftelijk is aangezegd, bijvoorbeeld omdat zijn dienstverband gewoon is voortgezet. Die vergoedingen zijn best pittig. Als je helemaal niet aanzegt, dan is de vergoeding gelijk aan één volledig bruto maandsalaris. Als je te laat aanzegt dan is de aanzegvergoeding naar rato van het aantal dagen dat je te laat bent binnen die maand.

Je mag de aanzegvergoeding uit eigen beweging betalen, maar je mag ook wachten tot de werknemer erom vraagt. De werknemer moet de aanzegvergoeding binnen twee maanden na het einde van de (verlengde) arbeidsovereenkomst opeisen. Daarna kan hij er geen aanspraak meer op maken. Als je niet betaalt, kan de werknemer de kantonrechter verzoeken om de vergoeding aan hem toe te wijzen. Dat verzoek moet de werknemer ook binnen die twee maanden doen (art. 7:686a lid 2 BW).

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets