Home>Nieuws > Noodpakket 2.0 - Nieuwe en verlenging maatregelen

Noodpakket 2.0 - Nieuwe en verlenging maatregelen

De coronacrisis trekt een zware wissel op Nederland. Al ruim twee maanden ligt een groot deel van de economie stil als gevolg van de maatregelen tegen de uitbraak van het virus. Nu, twee maanden na de aankondiging van het noodpakket, lijkt de uitbraak van het virus voorlopig ingedamd. Het kabinet verlengt diverse maatregelen uit het eerste noodpakket; Noodpakket 2.0. Wel worden verschillende voorwaarden aangepast om ruimte te geven aan het aanpassingsvermogen van de economie.

Nieuwe en verlengde maatregelen
 
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)
De NOW regeling wordt met drie maanden verlengd en zal naar verwachting op 6 juli 2020 opengesteld worden. De regeling blijft grotendeels hetzelfde in deze verlenging. 
 
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom,
gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart (peildatum 15 mei) van dit jaar. Het tweede tijdvak volgt verder de systematiek van het eerste tijdvak, dat wil
zeggen dat werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten, een aanvraag kunnen indienen bij het UWV. Daarbij committeren werkgevers zich om de lonen van betrokken werknemers 100% door te betalen. Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die reeds een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW. Op basis van de aanvraag in de tweede tranche verstrekt UWV wederom een voorschot van de tegemoetkoming (80% van het bedrag) aan de werkgever. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of sprake is van een daling van de loonsom over de maanden juni, juli en augustus. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (zie hierna). Bij de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming kan een nabetaling of terugvordering aan de orde zijn.
 
De correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag zal worden aangepast voor de tweede tranche van de NOW regeling. Bij de afrekening zal daarom de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend. Hierdoor krijgen bedrijven de mogelijkheid om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. Let op hierbij worden aanvullende voorwaarden en afspraken vastgelegd.
 
Aanvullende voorwaarden bij de tweede tranche is dat een bedrijf of groep bij een beroep op de NOW geen dividend of bonussen uit mag keren of eigen aandelen in mag kopen over 2020. Dit moet bij aanvang verklaard worden. Deze verplichting dient wel proportioneel te zijn. Daarom wordt de voorwaarde opgenomen om dergelijke handelingen niet te verrichten over 2020, tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Dit
geldt ook voor andere ondernemingen en instellingen die niet via een aandeelhoudersvergadering werken, zoals coöperaties. Voor hen geldt dit tot en met de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Bij bonussen zal dit beperkt worden tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in
het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen.
 
Een aanvullende voorwaarde die in de tweede subsidieperiode wordt opgenomen is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.
 
Daarnaast wordt ook een aanpassing gemaakt voor de situatie waarbij de loonsom in januari lager is dan in een latere periode (seizoensinvloed). De aanpassing zal in de afrekening zichtbaar worden waarbij een hogere loonsom van de referentieperiode zal worden gebruikt in plaats van de loonsom januari / maart. De nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere
gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan tijdens de maand januari.
 
De opslag voor loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40% bij de tweede aanvraag.
 
De regeling staat open voor u als werkgever als u voldoet aan de voorwaarden. Het is niet nodig voor het aanvragen van de tweede periode dat u een aanvraag voor de eerste periode heeft gedaan.
 
Samengevat
NOW 2.0 is een verlening van de eerste regeling waarbij aandacht is voor seizoensinvloeden (loonsom januari en loonsom referentie periode) en waarbij de opslag wordt verhoogd. De regeling laat ook toe om bedrijfseconomisch ontslag aan te vragen mits u voldoet aan de voorwaarden. Er wordt een inspanningsverplichting voor het stimuleren van bij- of omscholing en er worden voorwaarden gesteld aan het dividendbeleid, inkoop eigen aandelen en bonussen bij gebruik van de nieuwe regeling. De aangekondigde generieke maatregel wordt zo toch iets specifieker.
 
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
Voor veel bedrijven en organisaties zijn naast personeelslasten ook de vaste kosten een probleem. Er komt daarom een pakket aan maatregelen ten behoeve van het hardst geraakte MKB, waaronder de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters, waarvan een aantal sectoren ook in de zomermaanden nog gesloten blijft; Tegemoetkoming Vaste Laste MKB.
 
Deze getroffen bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor drie maanden. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%.
 
Verder zal het kabinet met de betreffende sectoren en de gemeenten verkennen wat de mogelijkheden zijn om ondernemers een meer rendabele bedrijfsvoering te laten realiseren in sectoren die weer open mogen. Hierbij kan gedacht worden aan het verlengen van het seizoen, pachtaanpassingen en ruimere openingstijden.
 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2.0)
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers wordt aangepast. De nieuwe Tozo regeling zal een partnerinkomenstoets bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder Tozo 2.0 geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Om een snelle uitvoering te waarborgen zal bij een aanvraag voor Tozo 2 een verklaring worden gevraagd van de ondernemer en diens partner dat er sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis. De mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen zal voor zelfstandig ondernemers beschikbaar blijven in Tozo 2. Zelfstandig ondernemers kunnen een rentedragende lening bij hun gemeente afsluiten van maximaal € 10.157. Ondernemers die al eerder een lening hebben aangevraagd onder dit bedrag, hebben nog de mogelijkheid om bij de gemeente een tweede lening af te sluiten tot het maximumbedrag.
 
Financieringsinstrumenten
De verruimde garantie-instrumenten BMKB-C en GOC vanuit het noodpakket 1.0 worden gecontinueerd. Hiervoor is het garantiebudget opgehoogd. De op 7 mei 2020 aangekondigde Klein Krediet Corona (KKC-regeling) wordt momenteel ten uitvoer gebracht.
 
Uitstel van betaling van belastingschulden / belasting- en invorderingsrentes
Op 12 maart jl. heeft het kabinet een tijdelijke versoepeling van het uitstelbeleid in verband met de coronacrisis aangekondigd voor belastingschulden van ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Deze regeling wordt verlengd. De periode waarin ondernemers zich voor de uitstelregeling kunnen aanmelden is verlengd van 19 juni naar 1 september 2020. Ondernemers krijgen op eerste verzoek drie maanden uitstel van betaling. Ondernemers kunnen langer dan drie maanden uitstel van betaling krijgen als zij aannemelijk maken dat ze door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Voor uitstel langer dan drie maanden gaat bovendien de eis gelden dat de ondernemer verklaart geen dividenden en bonussen te zullen uitkeren, of eigen aandelen te zullen inkopen. De vormgeving van deze verklaring wordt naderuitgewerkt. Ook de verlagingen met betrekking tot belasting- en invorderingsrentes zijn verlengd.
 
Overige fiscale maatregelen
Het kabinet heeft ook andere fiscale maatregelen genomen die zonder nader besluit van het kabinet zouden aflopen voor 1 september 2020. Het kabinet vindt dit ongewenst omdat het belang van deze maatregelen niet is afgenomen. Het kabinet verlengt daarom de duur van deze fiscale maatregelen tot 1 september 2020.
 
Dit betekent onder meer dat de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen, de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, de versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers en de periode waarin een tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen met behoud van recht op hypotheekrenteaftrek kan worden aangevraagd en verleend worden verlengd tot 1 september 2020.

Bron: Kamerbrief Noodpakket banen en economie 2.0 20 mei 2020

 

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets